Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Brána Jihlavy, příspěvková organizace, se sídlem Jihlava, Divadelní 1365/4, IČO: 09718044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 2119 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je zejména prodej vstupenek a dárkových poukazů na kulturní, společenské, vzdělávací a jiné akce a prodej jiných doplňkových služeb či zboží (dále jen “zboží” nebo “předmět koupě”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) mimo jiné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dojihlavy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  5. Prodávající neodpovídá kupujícímu za žádnou újmu způsobenou nedostupností webového rozhraní obchodu; Kupující je v případě nedostupnosti webové stránky oprávněn obrátit se na prodávajícího v jeho sídle jakýmkoliv jiným běžně dostupným způsobem.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   • v hotovosti v provozovnách prodávajícího na adrese: Turistické informační centrum Jihlava – Brána Matky Boží, Věžní 4785/1, Jihlava; Turistické informační centrum, Matky Boží 1243/22, Jihlava; Jihlavské podzemí, Hluboká 109/1, Jihlava; Dům Gustava Mahlera, Znojemská 1089/4, Jihlava;

   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6002394389/0800, vedený u České spořitelny a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“);

   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému KB Smart Pay;

   • bezhotovostně platební kartou. 

   • Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní obchodu.

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na emailovou adresu uvedenou kupujícím v registračním formuláři. 

  5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

  1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje jen na případy, kdy je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který splňuje znaky spotřebitele dle § 419 občanského zákoníku (dále též jen „Spotřebitel“). Není-li kupující spotřebitelem, ustanovení tohoto článku se nepoužije.

  2. Spotřebitel bere na vědomí, že:

   • a) dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

   • b) v případě, že předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek, pak z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůže od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

  3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího office@branajihlavy.cz

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  7. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

  8. Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Brána Jihlavy, příspěvková organizace, Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava, telefonicky na čísle 565597550 či elektronickou poštou na adrese office@branajihlavy.cz

  3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění nebo záruky za jakost si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení opravy, dobu jejího trvání a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 8. ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA – PRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ NEBO JINÉ AKCE (dále jen „akce“)

  1. Prodávající není pořadatelem jednotlivých akcí, na které jsou vstupenky prodávány, pokud to není výslovně v nabídce prodeje příslušných vstupenek uvedeno. Prodávající zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé akce jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na akci vzniká přímý právní vztah mezi kupujícím jako zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem této akce, který vstupenku prodává. Veškeré nároky kupujícího spojené se zakoupenou vstupenkou a právem kupujícího zúčastnit se akce, na kterou si tuto vstupenku zakoupil, proto směřují vždy vůči pořadateli Akce, nikoliv vůči prodávajícímu.

  2. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z akcí, které sám nepořádá, anebo za to, že se akce konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů či míst konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo, či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě vznikla v souvislosti s akcí. Zejména prodávající neodpovídá za žádné výlohy, které by kupujícímu vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením, konáním či nekonáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce.

  3. V souvislosti se vstupem na konkrétní akci je kupující vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem dané akce. Kupující je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání dané akce.

  4. Pořadateli každé akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující jako zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

  5. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo naši jeho prodejní síť. 

  6. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a nebude poskytnuta žádná náhrada.

  7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce, bude prodávající vracet vstupné pouze do výše prostředků, které prodávajícímu pořadatel za tím účelem poskytne, neboť prodávající v tomto případě jedná pouze jménem a na účet pořadatele příslušné akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího takto uspokojeny odpovídá výhradně pořadatel zrušené akce.

 9. ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA – PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

  1. Dárkový poukaz je forma ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb nebo zboží. V případě ztráty dárkového poukazu nemůže být nijak nahrazen, účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat. Padělání a pozměnění dárkových poukazů je zakázáno a trestné podle platného zákona ČR.

  2. Dárkové poukazy jsou vydávány v nominální hodnotě 250 Kč a 500 Kč a mají dvě podoby: elektronickou a tištěnou.

  3. Každý dárkový poukaz je opatřen datem vystavení nebo dobou platnosti, unikátním kódem a hodnotou. Pokud neobsahuje tyto údaje, není platný. Kupující je povinen náležitosti dárkového poukazu zkontrolovat ihned po jeho obdržení a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit prodávajícímu.

  4. Tištěný dárkový poukaz lze zakoupit v provozech spravovaných prodávajícím – Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4; Jihlavské podzemí, Hluboká 1, Brána Matky Boží, Věžní 1, Turistické informační centrum, Matky Boží 22 (dále jen „Provozy“).

  5. Elektronický dárkový poukaz lze zakoupit online na webové stránce.

  6. Prodávající vystaví kupujícímu elektronický dárkový poukaz dle objednávky a zašle v elektronické podobě ve formátu PDF na elektronickou adresu kupujícího, a to po zaplacení plné částky za dárkový poukaz včetně úhrady všech případných bankovních poplatků na bankovní účet prodávajícího.

  7. Tištěný dárkový poukaz lze uplatnit v Provozech spravovaných prodávajícím. Elektronický dárkový poukaz je určený k uplatnění online na webové stránce.

  8. Dárkové poukazy jsou určené pouze na nákup služeb a zboží v Provozech.

  9. Dárkové poukazy jsou přenosné na třetí osobu.

  10. Dárkový poukaz se uplatňuje fyzickým předáním přímo na Provozech nebo využitím jednorázového unikátního kódu na webových stránkách.

  11. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednou a v plné výši jeho hodnoty, tedy není možné jeho uplatnění rozložit; tzn. hodnota nákupu musí být stejná nebo vyšší než je hodnota dárkového poukazu. Bude-li hodnota nákupu nižší než hodnota dárkového poukazu, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota dárkového poukazu, je nutné rozdíl doplatit. Dárkový poukaz nelze vrátit oproti penězům.

  12. Dárkové poukazy lze sčítat. Kupující může využít dva a více dárkových poukazů na úhradu služeb či zboží poskytovaného prodávajícím.

  13. Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo ho uplatní jako první.

  14. Dárkový poukaz lze použít na služby či koupi zboží, které prodávající nabízí vždy v moment využití dárkového poukazu a za ceny, které jsou v momentě využití dárkového poukazu aktuální.

  15. Platnost dárkového poukazu je omezena dobou 365 dnů od jeho vystavení, uplynutím doby platnosti dárkového poukazu právo s ním spojené navždy bez náhrady zaniká. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, dárkový poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

  16. Kupující není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby dárkového poukazu, kopírovat jej, měnit obsah.

  17. Unikátní kód dárkového poukazu je nutné ochránit, jeho použitím přestává dárkový poukaz platit. Za ztracené či zcizené unikátní kódy nenese prodávající žádnou odpovědnost.

  18. Prodávající není odpovědný za jakékoliv fyzické poškození dárkového poukazu vzniklé ze strany kupujícího či třetí osoby.

  19. Osoba v postavení spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku má právo na odstoupení od smlouvy (koupě) dárkového poukazu zakoupeného mimo obchodní prostory prodávajícího, tj. zakoupeného prostřednictvím webových stránek za podmínek uvedených čl. 5, těchto obchodních podmínek. Dárkové poukazy zakoupené v Provozech a jiných obchodních místech prodávajícího nelze vrátit.

 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy office@branajihlavy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 13. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  4. Je-li uzavřena kupní smlouva s mezinárodním prvkem, smluvní strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, zejm. občanským zákoníkem; kogentní ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit smluvním ujednáním stran, tím nejsou dotčena.

  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.

  7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Brána Jihlavy, příspěvková organizace, Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava, adresa elektronické pošty office@branajihlavy.cz, telefon 565597551.